Publikacje

28.11.2017 | autor: Krzysztof Kawęcki

Nasz Dziennik - Dr Kawęcki: Brutalna ingerencja

Rezolucja Parlamentu Europejskiego uderza w porządek prawny RP.Parlament Europejski przyjął 15 listopada skandaliczną rezolucję dotyczącą praworządności w Polsce. Dokument, poparty m.in. przez sześciu posłów Platformy Obywatelskiej, przedstawia w sposób skrajnie krzywdzący sytuację polityczną w Polsce, odnosząc się do dziewięciu obszarów życia państwowego. Rezolucja jest konstrukcją ideologiczną, która uderza w zasadę suwerenności narodowej i tradycyjne normy kształtujące porządek prawny Rzeczypospolitej.1. Trybunał KonstytucyjnyParlament Europejski wyraził „głębokie ubolewanie i rosnące zaniepokojenie” brakiem kompromisowego rozwiązania „zasadniczego problemu, jakim jest należyte funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego”. Zdaniem PE, podważa to polską Konstytucję oraz zasady demokracji i praworządności w naszym kraju, a rząd polski „odmawia uwzględnienia konstruktywnej krytyki ze strony polskiego społeczeństwa oraz instytucji krajowych, międzynarodowych i unijnych”.Sformułowania Parlamentu Europejskiego mają na celu podtrzymanie konfliktu i polaryzacji stanowisk wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wpisują się w demagogiczne hasła Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, które mają na celu rozbudzanie emocji, a nie odpowiedzialną, merytoryczną debatę.2. SądownictwoParlament Europejski jest „głęboko zaniepokojony zmianami w przepisach dotyczących polskiego sądownictwa”, które mogą zagrozić niezawisłości sądów i osłabić praworządność w Polsce”. Przejawem bezpośredniej ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski jest wezwanie prezydenta RP, aby nie składał podpisu pod nowymi ustawami.Apel PE wymierzony jest w suwerenne kompetencje władzy ustawodawczej i wykonawczej państwa polskiego oraz w działania prezydenta RP na rzecz przełamania kryzysu w zakresie reformy sądownictwa.3. Puszcza BiałowieskaPE wzywa rząd RP do „natychmiastowego zawieszenia masowej wycinki w Puszczy Białowieskiej”.Minister środowiska Jan Szyszko nieustannie podkreśla, że w puszczy nie jest prowadzona wycinka drzew, a ochrona siedlisk. Tymczasem Trybunał Sprawiedliwości 20 listopada stwierdził, że Polska musi natychmiast zaprzestać wycinki w Puszczy Białowieskiej. Za złamanie tego zakazu Polsce grozi co najmniej 100 tysięcy euro kary dziennie.4. Polityka azylowaPE wzywa „rząd RP, by wstrzymał wydalanie na Białoruś w trybie przyspieszonym […], a także do zapewnienia każdemu, kto wyrazi wolę ubiegania się o azyl lub ochronę międzynarodową u granic Polski, pełnego dostępu do polskiej procedury azylowej, stosownie do zobowiązań międzynarodowych i zgodnie z prawem UE”.Postulat wprowadzenia wspólnego, europejskiego prawa azylowego to jeden z elementów realizacji unijnej polityki imigracyjnej, która pozbawia państwa narodowe przynależnych im w tym zakresie kompetencji.5. Ustawa o zgromadzeniachPE „wzywa rząd RP do przestrzegania prawa do wolności zgromadzania się przez usunięcie z obecnej ustawy o zgromadzeniach zapisów dotyczących priorytetowego traktowania tzw. cyklicznych zgromadzeń cieszących się poparciem rządu; apeluje do władz o niestosowanie sankcji karnych wobec osób biorących udział w pokojowych zgromadzeniach lub kontrdemonstracjach oraz o wycofanie zarzutów karnych przeciwko pokojowym demonstrantom”.Wprowadzenie rozwiązań prawnych w zakresie organizacji zgromadzeń cyklicznych ogranicza możliwości konfrontacji pomiędzy uczestnikami różnych manifestacji.6. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa ObywatelskiegoPE „apeluje do rządu RP o uchylenie ustawy o utworzeniu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, która utrudnia krytycznym grupom społeczeństwa obywatelskiego dostęp do środków publicznych, a także o zapewnienie rozdziału środków publicznych wśród organizacji społeczeństwa obywatelskiego w sposób uczciwy, bezstronny, przejrzysty i gwarantujący pluralistyczną reprezentację”.Sformułowania te wynikają z obawy utraty monopolu na korzystanie przez organizacje skrajnie lewicowe, politycznego ruchu homoseksualnego i prowadzące działalność w oparciu o ideologię poprawności politycznej ze wsparcia finansowego.7. Zaniechanie „nadzoru policyjnego” nad opozycjąPE „wyraża zaniepokojenie z powodu medialnych doniesień o objęciu przywódców opozycji i społeczeństwa obywatelskiego nadzorem policyjnym oraz wzywa władze polskie do zbadania tych doniesień i pełnego poszanowania prywatności wszystkich obywateli”.Znamienne, że europosłowie powielają nieprawdziwe „medialne doniesienia” ośrodków, których celem jest niszczenie wizerunku państwa polskiego za granicą i szkalowanie dobrego imienia Polski i Polaków.8. Zapewnienie bezpłatnej antykoncepcji i uchylenie ustawy „ograniczającej antykoncepcję doraźną”PE „apeluje do rządu polskiego o zdecydowaną obronę praw kobiet i dziewcząt poprzez zapewnienie – w sposób pozbawiony dyskryminacji – dostępu do bezpłatnej antykoncepcji i udostępnienie antykoncepcji doraźnej bez recepty; w związku z tym apeluje o uchylenie ustawy ograniczającej dostęp kobiet i dziewcząt do doustnej antykoncepcji doraźnej”.Autorzy rezolucji nawołują do tego, aby takie preparaty jak ellaOne, które niszczą życie poczętego dziecka w najwcześniejszej fazie i łamią polskie prawo, były dostępne bez żadnych ograniczeń. Niestety, Ministerstwo Zdrowia, zamiast przywrócić porządek prawny poprzez całkowite wycofanie preparatu ellaOne, wprowadziło jedynie wymóg uzyskania recepty.9. Zaniechanie wszelkich działań na rzecz ochrony życia poczętegoPE „ostro krytykuje wszelkie wnioski ustawodawcze z myślą o zakazie aborcji w przypadku poważnych lub śmiertelnych wad płodu; podkreśla, że powszechny dostęp do opieki zdrowotnej, w tym do opieki w dziedzinie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz do związanych z nią praw, jest jednym z podstawowych praw człowieka; zdecydowanie i po raz kolejny podkreśla swoje poparcie dla organizacji broniących praw kobiet, gdyż w ostatnim czasie stały się one celem środków prawnych”.Unia Europejska traktuje tzw. aborcję, także ze względów społecznych, jako jedno z praw człowieka. Dlatego należy oczekiwać, że zrealizowanie obywatelskiego projektu ustawodawczego, który zakłada wyeliminowanie przesłanki eugenicznej (podejrzenie niepełnosprawności bądź choroby), spotka się z reakcją unijnych instytucji.W przyjętej rezolucji posłowie PE wyrazili poparcie dla zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w naszym kraju i uznali jej prawo do „monitorowania sytuacji w Polsce”.Parlament Europejski wezwał Sejm i rząd RP „do pełnego wdrożenia wszystkich zaleceń Komisji oraz Komisji Weneckiej, a także do powstrzymania się od wszelkich reform, które mogą zagrażać praworządności, a zwłaszcza niezawisłości sądownictwa; w związku z tym wzywa do odroczenia przyjmowania jakichkolwiek przepisów do czasu przeprowadzenia należytej oceny przez Komisję Europejską i Komisję Wenecką”. PE wzywa Komisję, by stale i szczegółowo informowała Parlament o podejmowanych działaniach.W zakończeniu rezolucji pojawił się „apel do rządu polskiego o podjęcie stosownych działań w związku z ksenofobicznym i faszystowskim marszem, jaki odbył się w Warszawie w sobotę, 11 listopada 2017 r., oraz o zdecydowane potępienie tego marszu”. Zaraz po Marszu Niepodległości Grzegorz Schetyna powiedział, że w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski musi pojawić się wezwanie do rządu RP z wyrażonym oczekiwaniem odcięcia się od „ekscesów rasistowskich i antysemickich”. Przewodniczący PO ogłosił, że „11 listopada Polska miała twarz agresji, ksenofobii i nazizmu”. W debacie na forum PE narrację tę kontynuował przewodniczący frakcji liberałów i demokratów Guy Verhofstadt: „Mieliśmy 60 tysięcy faszystów na ulicach Warszawy”. W rezolucji zobowiązano Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do opracowania specjalnego sprawozdania na temat procedury praworządności w Polsce w celu przeprowadzenia głosowania na posiedzeniu plenarnym PE. Ma to na celu sformułowanie „uzasadnionego wniosku wzywającego Radę do podjęcia działań zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE”.Źródło: Nasz Dziennik.

Spot wyborczy:

Kandydaci Prawicy w województwach: